§1.

Foreningens navn er Hundested Sangforening" Syng Dig Glad ". Foreningen er hjemmehørende i Hundested.

§2.

Foreningens formål er at skabe fællesskab på tværs af aldersgrupper og samfundslag, samt at udbrede kendskabet til sang og musik. Dette søges nået gennem sang- , musik- og lignende arrangementer.

§3.

Foreningen kan tilsluttes forbund, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder behov for.

§4.

Som medlem optages enhver, som vil indordne sig under for­eningens love og vedtægter. Optagelse i og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§5.

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.

§6.

Ikke medlemmer er velkomne til sangaftener, samt diverse arrange­menter. Her må ikke medlemmer naturligvis selv betale alle udgifter.

§7.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indvar­sling sker enten ved e-mail, personligt eller pr. post til medlemmerne mindst 14 dage før generalforsam­lingens afholdelse.

Det pålægges det enkelte medlem selv at underrette kassereren i forbindelse med ændring af sin e-mailadresse, postadresse og telefonnummer

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dog skal forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde mindst 21 dage før generalforsamlingen og udsendes sammen med indvarslingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

1.             Valg af dirigent

2.             Beretning

3.             Regnskab

4.             Indkomne forslag

5.             Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6.             Valg af revisor og revisorsuppleant

7.             Eventuelt

Alle valg foregår ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstem­ning begæres af mindst l stemmeberettiget medlem.

Alle beslutninger tages ved simpelt flertal, med undtagelse af vedtægts­ændringer, hvortil der kræves mindst 2/3 af de tilstedeværende stem­meberettigede.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalfor­samlingen er beslutningsdygtig uanset mødte stemmeberettigede.

§8.

Stemmeberettigede er alle medlemmer af foreningen.

 

§9.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt motiveret krav herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles og er beslutnings­dygtig som den ordinære.

§10.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Alle valgt af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Der afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. For en 1-årig periode vælges mindst 2 suppleanter for bestyrelsen. For en 2-årig periode vælges en revisor og for en l-årig periode vælges en revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren fører kassebog over foreningens indtægter og udgifter, eller anvender et af bestyrelsen godkendt regnskabssystem.

Formand og kasserer har fuldmagt til foreningens bankkonto. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver indenfor foreningen.

Bestyrelsen fastsætter kontingentet til foreningen.

§11.

Regnskabet går fra 1. januar til 31. december.

§12.

Ændring af lovene kan vedtages på enhver ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer derfor.

§13

Som notatredskab kan referenten, ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, anvende diktafon, båndoptager eller andet digital notatapparat, og i sådant tilfælde må mediet ikke slettes, før det renskrevne referat er godkendt af bestyrelsen

§14.

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum stemmer derfor. Mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 6. marts 2014